Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  SOŠ obchodu a služieb v Žiari n/Hronom, SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Europrojekty pripravujú absolventov do praxe

Absolventi stredných škôl, ktorí nepokračujú v ďalšom štúdiu, patria z pohľadu ohrozenia nezamestnanosťou medzi rizikové skupiny. Špecifickú skupinu tvoria absolventi stredných odborných škôl, ktorých študijné zameranie a prax sú pre aktuálne potreby trhu práce nepostačujúce, resp. sa ťažšie uplatňujú. Možnosť získať nenávratný finančný príspevok prostredníctvom operačného programu Vzdelávanie využili viaceré stredné odborné školy. Projekty zamerali na zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu pre zefektívnenie a zvýšenie kvality prípravy študentov do praxe, zmodernizovali a zatraktívnili učebné osnovy, čím prispeli aj k tvorivosti žiakov.

Modernizácia vzdelávacieho procesu v oblasti gastronómie

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Žiari nad Hronom prispela realizáciou projektu v rokoch 2009 až 2011, na ktorý získala 161 tisíc eur, k zvýšeniu kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov. Nakoľko škola nedisponovala adekvátnym materiálno-technickým vybavením, zakúpenie modernej didaktickej techniky používanej v praxi výrazne prispelo k rozvoju zručností žiakov súvisiacich s aktuálnymi trendmi. V tematickej oblasti kuchár sa vytvorilo 32 nových učebných pomôcok (prezentácie, interné príručky, DVD a pod.), modernizácia jazykovej výučby súvisela s  vytvorením 9 nových učebných materiálov v troch jazykoch. Odborní pedagógovia a majstri v spolupráci s externými odborníkmi z praxe pripravili výučbové materiály – študenti sa učili o gastronomických pravidlách, obsluhe, servise nápojov a spoločenskej výchove. Zvýšil sa aj objem a kvalita výučby cudzích jazykov. Vypracovaný bol slovenský odborný terminologický slovník pre čašníkov a kuchárov, ktorý obsahuje vysvetlenia a ukážky použitia jednotlivých slov a fráz. Slovník bol následne transformovaný do anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka. Projekt vytvoril základ pre postupnú prestavbu aj ostatných predmetov a odborov.

Inovatívne vzdelávanie statočných občanov

Zefektívnenie a zvýšenie kvality prípravy  absolventov pre potreby trhu práce sa podarilo realizovať aj na Strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Škola získala na projekt, ktorý realizovala v rokoch 2010 až 2012, sumu vo výške 421 tisíc eur. V úvode si škola v rámci aktivít projektu vypracovala analýzu vzdelávacích potrieb žiakov s ohľadom na životné zručnosti, analýzu možností cezhraničnej spolupráce školy s ďalšími inštitúciami a organizáciami, ako aj analýzu vzdelávacích potrieb pedagógov. Z nej vyplynula potreba realizácie mnohých zaujímavých školení, ako napr. kurz efektívneho myslenia, kurz využívania fotografických, aj grafických programov zameraných napríklad na návrh karosérií automobilov, ich diagnostiky a pod. Projektový tím absolvoval kurz Analýzy potrieb a vypracoval analýzy požiadaviek trhu práce, učebných materiálov, didaktických prostriedkov, pracovného prostredia – učební, vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov i žiakov s ohľadom na životné zručnosti, možností cezhraničnej spolupráce školy s ďalšími inštitúciami a organizáciami a pod. Zúčastnil sa dvoch zahraničných pracovno-študijných  ciest, na základe ktorých vytvorili plán ďalšej spolupráce. V rámci aktivít si škola vytvorila aj vlastný školský vzdelávací program odrážajúci profil školy podľa požiadaviek a potrieb žiakov a ich rodičov, podmienok v regióne a požiadaviek trhu práce pre odbory Murár, Stolár, Autoopravár a Grafik digitálnych médií.

Odbor informovania a publicity

www.asfeu.sk

 

Publikované v Učiteľských novinách č. 26, 5.9.2013

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky