Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  Príklady unikátnych výsledkov vo výskume a vývoji  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Príklady unikátnych výsledkov vo výskume a vývoji

Výskum a vývoj neovplyvňujú len tvorbu nových technológií, ale aj ich využitie. Rozvoj ekonomiky a spoločnosti v súčasnosti charakterizuje nárast nových vedeckých poznatkov.

Operačný program Výskum a vývoj predstavuje komplementárnu formu Lisabonskej stratégie pre Slovensko so zámerom napomôcť rovnovážnemu rozvoju výskumu v jednotlivých regiónoch Slovenska a k zlepšeniu podmienok pre realizáciu národných a medzinárodných projektov. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila v rámci operačného programu Výskum a vývoj doteraz spolu 25 výziev s celkovou alokáciou finančných prostriedkov viac ako 979 miliónov eur. Výzvy boli rozdelené podľa zamerania na centrá excelentnosti, aplikovaný výskum pre verejný/súkromný sektor, infraštruktúru vysokých škôl a infraštruktúru výskumu a vývoja. Portfólio výskumných projektov je rôznorodé. Projekty operačného programu Výskum a vývoj sú podporené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. S finančnou pomocou štrukturálnych fondov dosiahla vedecká obec viaceré úspechy.

Multimodálny dialógový systém ako virtuálna osoba

Pre Fakultu elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach boli zlomovým okamihom rozvoja vedeckej infraštruktúry posledné tri roky. Súčasťou projektu, na ktorý

dostala prostredníctvom ASFEU takmer 1,3 mil. eur, bolo zriadenie Centra informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy vrátane jeho troch kľúčových laboratórií vybavených špičkovou laboratórnou technikou. Jedným z prelomových výsledkov dosiahnutých Laboratóriom progresívnych komunikačných technológií je multimodálny dialógový systém (MDS). MDS je interaktívny systém, ktorý umožňuje komunikáciu človek - stroj/počítač pomocou viacerých vstupných a výstupných modalít, bežne používaných v medziľudskej komunikácií ako sú reč, gestá, pohľad, dotyk a pod. Pre prirodzenú komunikáciu s počítačovým systémom sa využíva agent (avatar), ktorý je akýmsi virtuálnym človekom. Takéto multimodálne rozhranie využíva množstvo technológií ako sú rozpoznávanie reči, rozpoznávanie vstupov z dotykových displejov, analýza týchto vstupov a ich interpretácia, riadenie interakcie s používateľom až po prístup k databázam, ktoré sú zdrojom prezentovaných informácií. MDS umožňuje používateľom komunikovať s agentom v slovenčine. Agent komunikuje s používateľom pomocou syntetizovanej reči, gest a mimiky. Systém je navrhnutý tak, aby svoje správanie prispôsoboval jednotlivým používateľom a zapamätal si základné údaje o nich. Takýto prístup, robí komunikáciu s počítačom viac osobnú.

Virtualizačné pracovisko na báze paralelného výpočtového systému a technológií virtuálnej reality

Ďalší príklad unikátneho výsledku Centra dosiahnutého Laboratóriom inteligentných rozhraní komunikačných a informačných systémov je komplexné virtualizačné pracovisko na báze paralelného výpočtového systému a technológií virtuálnej reality. Toto pracovisko z hľadiska Slovenska je v celej svojej šírke jedinečné a znesie aj kritériá minimálne európskeho rámca. Predpokladá sa zjednodušenie získavania informácií prirodzenejšou cestou ako poskytujú súčasné 2D rozhrania. Použitie moderných technológií na báze virtuálnej reality (ovládanie napr. pomocou dátových rukavíc) a riadenia pomocou skriptovacích jazykov zvyšuje hodnotu a prirodzenosť získanej informácie. Pracovisko je koncipované tak, aby to bolo v súlade s prípravou spoločnosti na nové formy komunikácie človek - výpočtový systém. Aj keď priame aplikačné nasadenie sa neočakáva okamžite v plnej šírke hneď, už v súčasnosti čiastkové výsledky umožňujú systém použiť najmä v oblastiach strojárenstva či architektúry, vrátane možnosti uchovania kultúrneho a eko-dedičstva vo forme 3D modelov a ich vizualizácií, vhodnou úpravou môže priniesť aj možnosť netradičných výstupov v umeleckej sfére. Nemalou mierou toto riešenie prispelo aj k rozvoju v oblasti pedagogickej praxe, kde jeho zavedením do výukového procesu výrazne ovplyvnilo súčasnú generáciu študentov najmä doktorandského štúdia.

V súčasnosti je s podporou Centra riešených viacero   národných projektov a projektov medzinárodnej spolupráce. Tieto projekty sú zamerané na vybrané oblasti komunikačných technológií, elektroniky, spracovania signálov, informatiky, počítačov, programovania, umelej inteligencie, riadenia a automatizácie. Centrum prostredníctvom svojich laboratórií aktívne rozvíja medzinárodnú spoluprácu.

Tieto a ďalšie príklady dobrej praxe, ktoré sú zverejnené na webovom sidle ASFEU www.asfeu.sk, sú dôkazom úspešného a efektívneho čerpania štrukturálnych fondov EÚ v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja.

 

Publikované v Eurokompase č. 4/2012

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky