Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  Príklady dobrej praxe úspešných projektov vo výskume a vývoji  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Príklady dobrej praxe úspešných projektov vo výskume a vývoji

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila v rámci operačného programu Výskum a vývoj doteraz spolu 25 výziev s celkovou alokáciou finančných prostriedkov viac ako 979 miliónov eur. Výzvy boli rozdelené podľa zamerania na centrá excelentnosti, aplikovaný výskum pre verejný sektor, aplikovaný výskum pre súkromný sektor, infraštruktúru vysokých škôl a infraštruktúru výskumu a vývoja. Projekty operačného programu Výskum a vývoj sú podporené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Portfólio výskumných projektov, ktoré už majú reálne výsledky, je rôznorodé. 

V rámci výzvy Podpora centier excelentnosti realizuje od roku 2009 úspešný projekt Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied v spolupráci s dvomi partnermi - Ústavom experimentálnej  fyziky v Košiciach a  Univerzitou  P. J. Šafárika v Košiciach. V prvej fáze projektu Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia získal prijímateľ finančné prostriedky vo výške takmer 1,33 mil. eur.

Kľúčovou investíciou bolo zakúpenie Koronálneho multikanálového polarimetra (CoMP), ktorý je jeden z dvoch na svete a má za sebou prvý rok testovacej prevádzky. Observatórium na Lomnickom štíte sa vďaka unikátnemu prístroju zaradilo medzi svetovú špičku v oblasti výskumu slnečnej koróny. Na dobudovanie vybavenia v rámci II. etapy projektu získal Astronomický ústav SAV spolu s partnermi ďalších 2,63 mil. eur. Investíciami sa centrum excelentnosti v Tatranskej Lomnici stane plnohodnotným strediskom zapojeným do svetovej siete vedeckých pracovísk pre tzv. kozmické počasie. Pomocou prístrojov bude možné rozvíjať kozmický výskum a výrazne tak napredovať v odbore astrofyzika. Na výskume chcú so slovenskými astronómami spolupracovať aj Američania. 

Ďalšou zaujímavou oblasťou je výskum rastlinnej výroby. Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany získalo v rámci výzvy Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií finančnú pomoc vo výške 461 438 eur. S Národným lesníckym centrom vo Zvolene od roku 2010 spolupracuje na projekte s názvom Manuál pratotechniky pre raticovú zver a priaznivý stav životných podmienok tetrova hôľneho vo vysokohorských oblastiach Veľkej Fatry. Vývoj populácií raticovej zveri a tetrova hoľniaka má na Slovensku rozdielne trendy. Kým pri raticovej zveri trend stúpa, v prípade tetrova hoľniaka početnosť klesá. Pratotechnickými  úkonmi sa sledovalo zvýšenie populácie ohrozeného tetrova hôľneho a eliminovanie rizika straty vzácnych rastlinných druhov. Zároveň realizovanými pratotechnickými zásahmi, kosením a mulčovaním, došlo k zabezpečeniu optimálneho botanického zloženia a zaistenia kvality trávenho porastu. Dosiahnuté výsledky v súčasnom stave riešenia projektu slúžia k vypracovaniu manuálu a technologického postupu pre pratotechnické obhospodarovanie vysokohorských trávnych porastov nad hornou hranicou lesa.

V spomínanom centre realizuje projekt aj ďalší úspešný žiadateľ. Spoločnosť Zelseed získala finančný príspevok vo výške 1 204 576 eur na Prenos efektívnych postupov selekcie a identifikácie rastlín do šľachtenia. Cieľom projektu je implementácia vysoko efektívnych selekčných postupov, ktoré sú využívané na výskumnom pracovisku do praktického šľachtenia vybraných druhov zeleniny a kukurice cukrovej. Projekt je zameraný na vyhľadávanie a tvorbu genotypov zeleniny so zvýšenou rezistenciou proti vybraným vírusovým patogénom dvomi cestami - využívaním fytopatologických testov a markerom podporovanej selekcie. Obidva selekčné postupy umožňujú získať rastliny s geneticky podmienenou rezistenciou. Otvára sa cesta pre identifikáciu, verifikáciu genotypov, pravosť línií, možnosť vyberať línie pre šľachtiteľské využitie.

 

 

Publikované v Eurokompase č. 3/2012

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky