Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  OZ Ostrov v Horši, Reedukačné centrum Zlaté Moravce  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Europrojekty prispievajú k rozvoju zručností zdravotne znevýhodnených osôb

Zvýšiť vzdelanostnú úroveň osôb s osobitými vzdelávacími potrebami je zámerom ďalšieho opatrenia  z operačného programu Vzdelávanie. Jeho cieľom je vzdelávať a podporiť sociálnu inklúziu osôb, uľahčiť im prístup k formálnemu vzdelávaniu a k získaniu potrebných zručností. Zdravotne znevýhodnení žiaci potrebujú špecifické, a niekedy aj individuálne formy a metódy vzdelávania, ktoré zodpovedajú ich potrebám. Prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) sa podarilo podporiť dve desiatky projektov reedukačných centier, občianskych združení, neziskových organizácií a škôl, ktoré vzdelávajú zdravotne znevýhodnených žiakov. Finančne podporené boli z Európskeho sociálneho fondu.

Vzdelávanie zdravotne postihnutých občanov v tradičných remeslách ako súčasť celoživotného vzdelávania

Nikto nie je ostrov, sú medzi nami a potrebujú nás. Touto myšlienkou sa riadi Občianske združenie Ostrov v obci Horša pri Leviciach, ktoré pomáha viac ako desať rokov zdravotne postihnutým občanom integrovať sa do spoločnosti. V roku 2009 začalo s realizáciou projektu na ktorý dostalo nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 114 tisíc eur. Jeho cieľom bolo postupne preškoliť ľudí so zdravotným postihnutím, umožniť im ďalšie vzdelávanie a tým rozvíjať osobné, sociálne a odborné zručnosti získané v škole. Združenie pre nich pripravilo zaujímavé aktivity – kurzy tradičného remesla, získanie základných zručností v práci s výpočtovou technikou, rozvoj sociálnych zručností, pracovných návykov a podobne. Kurzy boli vedené skúsenými odborníkmi a školiteľmi, ktorí prostredníctvom prednášok, praktických ukážok, diskusií a cvičení rozvíjali zručnosti ľudí so zdravotným znevýhodnením. Zvýšenie profesijného kreditu týchto osôb im zvýši šancu pre uplatnenie sa na trhu práce zdravotne postihnutých občanov.

Šije nám to v škole nápadov a tvorivosti

Reedukačné centrum v Zlatých Moravciach, ktoré získalo na projekt viac ako 161 tisíc eur, je špeciálnym výchovným zariadením s vyše štyridsaťročnou históriou. Zameriava sa na reedukáciu sociálne, mravne a emocionálne narušených dievčat, ktoré potrebujú vytvorenie vhodného vzdelávacieho systému. Aj preto sú pri ich resocializácii dôležité záujmové krúžky a voľno-časové aktivity, ktoré ich motivujú. Prihliadnuc na potreby žiačok boli aktivity projektu zamerané na krúžky, ako napríklad tanečný – Zabi nudu, turistický, hudobno–dramatický, ale aj na vytvorenie hrnčiarskej dielne. Žiačky si tak rozvíjali nielen teoretické vedomosti, ale prehlbovali si aj tvorivosť, estetické cítenie, systematickosť a disciplínu. Na krúžku Aplikácia psychoterapeutických postupov absolvovali autogénny tréning, ktorý pomáha odstraňovať neurotické problémy a pomáha vytvárať pozitívne mechanizmy. Vzdelávacím kurzom prešli aj pracovníci centra napríklad na Kurze počítačových zručností, Kurze asertívnej komunikácie a iných. Vytvorili aj nové učebné texty a vybavili interaktívne učebne novými pomôckami. Projekty, zamerané na zdravotne znevýhodnené osoby, im vytvárajú priestor na plnenie svojej sociálnej funkcie a plnohodnotné začlenenie sa do spoločnosti.

Odbor informovania a publicity

www.asfeu.sk

 

Publikované v Učiteľských novinách č. 23, 20.6.2013

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky