Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  OA Radlinského v Dolnom Kubíne, HA Ľ. Wintera v Piešťanoch  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Europrojekty pripravujú stredoškolákov do praxe

Znalostná spoločnosť a trh práce potrebujú vzdelaných a kvalifikovaných ľudí. Pre naplnenie ich požiadaviek je preto nevyhnutné, aby absolventi, ktorí opúšťajú brány stredných škôl a nepokračujú vo vysokoškolskom štúdiu, boli pre prax prínosom už v prvom zamestnaní. Kombinácia inovovaných a moderných študijných odborov spolu so zručnosťami absolventov sú predpokladom ich ľahšieho uplatnenia v danom odbore. Takýmto príkladom sú stredné školy, ktoré prostredníctvom projektov zvyšujú vzdelanostnú úroveň žiakov a zavádzajú nové formy vyučovania tak, že sa stávajú predprípravou na budúce povolanie. Nenávratné finančné príspevky na realizované projekty získali školy v rámci podpory z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Vzdelávanie.

Učíme inovatívne, kreatívne a hravo – učíme pre život a prax

Obchodná akadémia na Radlinského ulici v Dolnom Kubíne získala nenávratný finančný príspevok vo výške 261-tisíc eur. Projekt realizovala v rokoch 2010 až 2012. Jeho cieľom bola modernizácia vzdelávacieho procesu s dôrazom na využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT) a zároveň príprava absolventov pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. Projekt spočíval v implementácii 4 aktivít: prvá bola zameraná na inováciu školského vzdelávacieho programu s dôrazom na informatizáciu; druhá aktivita sa zameriavala na tvorbu a modernizáciu učebných materiálov a inováciu didaktických pomôcok v 10 predmetoch (účtovníctvo, ekonomické cvičenia, hospodárska geografia, náuka o tovare, administratíva a korešpondencia pre obchodné akadémie, cestovný ruch atď.). V rámci tretej aktivity vznikol e-learningový portál pre inovované a ostatné predmety. Jeho využívanie prinieslo zefektívnenie vyučovacieho procesu, informatizáciu vzdelávacieho procesu na škole a tým sa zvýšila jeho kvalita. Súčasne sa vytvárali interaktívne cvičenia a DVD, ktoré sa využívajú v súvislosti s vytvoreným e-learningovým portálom. V štvrtej aktivite prebiehali školenia pedagogických zamestnancov. Išlo o štyri školenia, v rámci ktorých bolo vyškolených 26 pedagógov, a ktoré prispeli k zvýšeniu digitálnej gramotnosti učiteľov.

Vzdelávame pre život

Tvorbu a implementáciu školského vzdelávacieho procesu zahrnula do projektu aj Hotelová akadémia Ľ. Wintera v Piešťanoch. Projekt, ktorý realizovala v rokoch 2009 až 2011, zamerala na rozvoj a kvalitu kľúčových kompetencií žiaka pre uplatnenie sa na trhu práce v hotelierstve. Nenávratný finančný príspevok získala vo výške 186-tisíc eur. Škola mala nedostatok moderných učebných pomôcok, vrátane informačno-komunikačných technológií, ktorých inovácia bola nevyhnutná. Zakúpenie nových didaktických prostriedkov (počítače s príslušenstvom, dataprojektory, interaktívne tabule), prispelo k rozvoju kľúčových kompetencií žiaka, ako aj pedagógov. Po viacerých odborných školeniach absolvovali učitelia aj odborné praxe na školách podobného zamerania v Rakúsku a Českej republike, kde sa uplatňuje moderné vyučovanie s dôrazom na informačno-komunikačné technológie a zážitkové učenie. Poznatky z exkurzií využili pri tvorbe Školského vzdelávacieho programu. Nové učebné osnovy a využívanie moderných pomôcok priblížili profil absolventov k reálnym potrebám a požiadavkám pracovného trhu.

Odbor informovania a publicity

www.asfeu.sk

Publikované v Učiteľských novinách č. 28, 19.9.2013

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky