Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  OA Polárna v Košiciach, Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Europrojekty menia tradičné stredné školy na moderné

Príprava stredoškolákov na ďalšie štúdium, život a prácu vychádza z procesu cieľavedomého vyučovania. Čím lepšie sú študenti na plnenie požiadaviek vysokých škôl a trhu práce pripravení, tým väčší prínos pre spoločnosť má ich povolanie pri uplatnení v praxi. Nevyhnutnou súčasťou kvalitného vyučovacieho systému sú okrem materiálneho vybavenia školy aj samotní pedagógovia, ktorí na edukačný proces vplývajú. Mnohé stredné školy preto odvíjali svoje projekty práve na ďalšom vzdelávaní pedagógov, zvyšovaní ich vedomostí na rôznych seminároch a školeniach, čím skvalitnili jednotlivé vzdelávacie programy a predmety. Následne získané vedomosti odovzávali modernou formou žiakom a implementovali ich do vyučovania. V rámci operačného programu Vzdelávanie získali aj stredné školy prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ nenávratné finančné príspevky.

Učíme (sa) moderne a efektívne – učíme (sa) pre budúcnosť

Cieľom projektu Obchodnej akadémie na Polárnej ulici v Košiciach bolo zvýšiť efektívnosť vzdelávacieho programu zavedením moderných foriem vzdelávania, čím sa zlepší kvalita prípravy žiakov na ich ďalšie štúdium. Predchádzal tomu proces vzdelávania pedagógov – 22 učiteľov bolo vyškolených na využívanie moderných metód vo vyučovaní na základe skúseností získaných aj od zahraničných partnerov. Naučili sa spracovávať texty v tlačenej a elektronickej forme prostredníctvom výpočtovej techniky. Získali jazykové kompetencie potrebné pri zapájaní školy do medzinárodných projektov a pre praktickú aplikáciu vybraných metód vyučovania (metóda CLIL). Pre multimediálne a interaktívne vyučovanie sa vytvorilo viac ako 15 učebných materiálov v tlačenej a elektronickej podobe. Výstupom projektu je aj tvorba e-learningového portálu školy, multimediálna nemecká knižnica pre žiakov a učiteľov, inovácia učební novými didaktickými prostriedkami a nové texty k učivu na viacerých predmetoch. V rámci projektu, na ktorý škola získala 212 tisíc eur, sa využili moderné e-learningové metódy a blended learning. Pri implementácii moderných metód využívali učitelia a žiaci interaktívnu technológiu a výpočtovú techniku, vytvárali edukačné prezentácie v programe Power Point, vyhľadávali a spracovávali informácie z Internetu. Tým sa zdokonalili ich informačné kompetencie a zefektívnil vyučovací proces.

„Ukáž mi – zapamätám si, urobím – pochopím.“ Program využívajúci vzdelávaciu stratégiu autentického učenia sa žiaka

Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom získala na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 261 tisíc eur. V priebehu realizácie projektu boli vytvorené vzdelávacie programy odborov založené na inovatívnej vzdelávacej stratégii, využívajúcej autentické učenie sa žiaka. Po jeho absolvovaní žiak dokáže využiť získané vedomosti, zručnosti a postoje na riešenie reálnych, pracovných a životných úloh a situácií.  Prostredníctvom 8 aktivít projektu škola inovovala pedagogickú dokumentáciu odborov a nových predmetov, vytvorili sa učebné materiály a autentické zadania, zriadené boli simulované učebne a pracoviská. Žiaci absolvovali aktivity na rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych zručností, a učitelia prešli vzdelávaním v oblasti odbornej prípravy. Jedným z piatich odborov, ktoré sú zahrnuté do projektu je Škola podnikania, zameraná na ochranu životného prostredia a recykláciu odpadu. Odbor vznikol v dôsledku uvedomenia si potreby ochrany životného prostredia práve v regióne, akým je Žiarska kotlina. Projekt priamo vplýva aj na rozvoj zručností, vedomostí a postojov učiteľov a žiakov v oblasti využívania nových sofistikovaných nástrojov s plným využitím informačných technológií  v každom z predmetov vzdelávania.

Odbor informovania a publicity

www.asfeu.sk

 

Publikované v Učiteľských novinách č. 24, 4.7.2013

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky