Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  Investícia do vzdelávania sa nám vráti  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Rok 2012 predstavoval výrazné čerpanie finančných prostriedkov z operačného programu Vzdelávanie v rámci ktorého projekty škôl implementuje Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU).  Koncom decembra bol do funkcie nového generálneho riaditeľa menovaný RNDr. Marián Kostolányi.

 

Generálnym riaditeľom ste sa stali v závere programového obdobia, a doslova nastupujete do rozbehnutého vlaku. Aké bolo podľa vás doterajšie pôsobenie ASFEU?

„Predchádzajúce roky pôsobenia agentúry môžem hodnotiť iba na základe čísiel. Za Vzdelávanie a Výskum a vývoj bolo doteraz vyhlásených 55 výziev v celkovom objeme približne 1,3 miliardy eur. ASFEU uzavrela s prijímateľmi za oba operačné programy spolu viac ako 1 100 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Viac ako miliarda eur zo štrukturálnych fondov, ktorá sa investovala od základných škôl až po vedecké inštitúcie, hovorí sama za seba.“

Aký rok môžeme očakávať v možnostiach čerpania štrukturálnych fondov?

„Okrem troch aktuálnych výziev z operačného programu Vzdelávanie, ktoré sa uzatvárajú koncom januára a v polovici februára, je podľa indikatívneho harmonogramu už v januári naplánovaná výzva z opatrenia Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj vo výške 1,6 milióna eur. V prvých mesiacoch uverejníme dve dopytovo-orientované výzvy v celkovej výške 33 miliónov eur aj za Výskum a vývoj. Zamerané budú na obnovu a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, a na podporu infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávania. Hoci sú to dva samostatné operačné programy, spolu úzko súvisia. Ak bude regionálne školstvo kvalitné a reformuje sa podľa potrieb trhu už na stredných školách, zvýšia sa aj možnosti študentov a úroveň vysokých škôl. Na to, aby vôbec nejaká vedecká obec na Slovensku bola, musia byť vysoké školy kvalitné. Rovnako aj možnosti na výskum a vývoj. Vytvorenie optimálnych podmienok pre vznik vedomostnej spoločnosti zvýši konkurencieschopnosť ekonomiky, znížia sa i regionálne rozdiely, vytvoria nové pracovné miesta a tak ďalej. Zvýši sa napríklad aj náš potenciál pre zahraničných investorov. Z toho jasne vyplýva, že investícia do vzdelávania na každej úrovni sa nám vráti“.

Vo všeobecnosti je pohľad verejnosti na financovanie a stav školstva kritický. Sú možnosti eurofondov pre školy dostačujúce?

„Financie z Európskeho sociálneho fondu, ktoré sa cez projekty dostávajú do našich škôl, sa nevrátia v podobe kvalitnejšieho školstva zo dňa na deň. Veď len realizácia jedného projektu trvá aj dva roky. Napríklad minulý rok vyhlásila agentúra sedem výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 64 miliónov eur. Mnohé školy sa dostali k modernejšiemu vybaveniu škôl od pomôcok cez učebne, inovovali sa osnovy a, v neposlednom rade, vzdelávacím procesom prešli aj pedagógovia. Podpora vzdelávania sa týka bez rozdielu všetkých škôl a neobchádza ani marginalizované rómske komunity. Verím, že každá vyhlásená výzva a úspešné realizované projekty sa pozitívne podpíšu pri vzdelávaní ďalšej generácie žiakov“.

A aké výzvy sú pred Vami?

„Po pracovnej stránke vnímam každú výzvu ako príležitosť niečo, v pozitívnom zmysle, využiť a dosiahnuť, naplniť cieľ. Z pozície generálneho riaditeľa by som bol rád, keby sa týchto výziev aktívnejšie uchopili aj samotní prijímatelia, a aby sa nám podarilo zvýšiť čerpanie finančných prostriedkov. Chcem, aby proces bol efektívnejší, aby naši prijímatelia rýchlejšie podávali žiadosti o platbu. Programové obdobie vrcholí a ciele vzdelávania je potrebné naplniť. Musíme eliminovať riziko straty eurofondov určených pre vzdelávanie.  Prvý polrok bude preto náročný, ale verím, že sa nám to podarí. Príležitosť stále je, treba ju len správne využiť. A o tom výzvy sú.

 

Publikované v Učiteľských novinách č. 10, 17.1.2013

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky