Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  Gymnázium Párovská v Nitre, Gymnázium Bilíkova v Bratislave  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Konkurencieschopnosť stredných škôl

Nie vždy platí, že “dobré“ stredné školy sú iba v zahraničí, alebo musia byť súkromné. Potreba ovládať minimálne jeden cudzí jazyk, byť počítačovo zručný a vyučený v danom odbore, podnecuje mnohé školy zatraktívniť a rozšíriť vyučovacie metódy. Tým, že narastá dôležitosť vzdelávania a najmä nevyhnutnosť prípravy absolventov na trh práce, prípadne ďalšie štúdium, sa taktiež mení aj reforma výchovno-vzdelávacieho procesu. Školy, o ktorých sa v článku dočítate, požiadali o nenávratné finančné príspevky, ktoré získali z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. V rámci operačného programu Vzdelávanie následne zrealizovali úspešné projekty, ktorými prispeli k posilneniu profilácie a konkurencieschopnosti školy. Ďalšie vzdelávanie pedagógov, využitie moderných pomôcok a celková inovácia výučby zvýšili know-how škôl, čím si zabezpečili atraktívnosť výchovno-vzdelávacieho systému.

Implementácia kľúčových kompetencií v školskom vzdelávacom programe a modernizácia vyučovania prírodovedných predmetov

Gymnázium na Párovskej ulici v Nitre zameralo projekt na viaceré ciele. Prvým bolo inovovať školský vzdelávací program pre štvorročné a osemročné štúdium aj prostredníctvom nových pomôcok, ktoré zmodernizovali vyučovanie všetkých predmetov. Druhý cieľ sa zameriaval na nové metódy vyučovania prírodovedných predmetov s dôrazom na využívanie IKT – vynovenie učebne informatiky a  počítačom vybudované podporované laboratórium. To umožňuje predstaviť žiakom využitie senzorov nielen v bežnom živote (automobily, domáce elektrospotrebiče), ale najmä ako súčasť moderných automatizovaných systémov založených na meraní veličín, ich spracovaní a následnom vyhodnotení.  Aktivity projektu ďalej rozvíjali kľúčové kompetencie pedagógov s dôrazom na využívanie prostriedkov IKT (interaktívna tabuľa, meracie senzory v počítačom podporovanom laboratóriu), učitelia absolvovali školenia s externými a internými odbornými garantmi. Gymnázium získalo na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške 174-tisíc eur, projekt realizovalo v rokoch 2009 až 2011.

Bilíkova – moderné európske gymnázium

Bratislavské jazykové gymnázium na Bilíkovej ulici využilo nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 136-tisíc eur na obsahovú reformu vzdelávacieho programu, inováciu osnov a metodiky výučby, modernizáciu učebných pomôcok a nástrojov. Medzi výstupmi aktivít projektu sú časovo-tematické plány školy s inovatívnymi metódami vzdelávania pre oblasti Jazyk a komunikácia (slovenský, anglický, nemecký jazyk), Človek a príroda (fyzika, chémia, biológia); predmety informatika, experiment (nový predmet) a cudzie jazyky. Prínosom je aj ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú. Ďalším aspektom je zameranie sa na tvorbu projektov a prezentačné zručnosti. Študenti mali možnosť naučiť sa spolupracovať na projektoch, vedieť projekt vytvoriť a prezentovať v príslušnej forme po technickej, obsahovej i reprezentačnej stránke. Súčasťou rozšírenia jazykových kompetencií žiakov je implementácia vyučovania prostredníctvom CLIL-u (Content and Language Integrated Learning – vyučovanie jazyka cez obsah iných predmetov) v podmienkach strednej školy. Tým zvýšila nielen možnosť uplatnenia sa v praxi, ale zároveň aj možnosť ďalšieho vzdelávania a získavania skúseností v zahraničí. Gymnázium projekt realizovalo v rokoch 2008 až 2010.

Odbor informovania a publicity

www.asfeu.sk

 

Publikované v Učiteľských novinách č. 30, 10.10.2013

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky