Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  Gymnázium L. Novomeského v Bratislave  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Príležitosť pre gymnáziá stať sa modernými

Gymnáziá z Bratislavského samosprávneho kraja majú príležitosť do polovice apríla predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP). Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila koncom januára výzvu vo výške 1,6 milióna eur, ktorá má tieto stredné školy finančne podporiť pri modernizácii vzdelávania. Žiadatelia o NFP sa môžu uchádzať minimálne o 75 tisíc eur a maximálne o 250 tisíc eur. V rámci operačného programu Vzdelávanie je to piata výzva z opatrenia Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj. ,,Gymnáziá boli v rámci stredoškolského vzdelávania vždy považované za akúsi bránu k štúdiu na vysokej škole. V porovnaní s odbornými školami je ich menej, a práve investícia do vzdelávacieho systému a inovácia výučby lepšie pripraví absolventov pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj ich nadväzujúce vzdelávanie v systéme vysokých škôl a ďalšieho vzdelávania. Schválenie projektov, na základe ktorých udeľujeme školám financie, netreba chápať iba v materiálnej rovine, hoci mnohé školy zápasia práve s týmto problémom. Väčšina potenciálnych žiadateľov sa na nás obracia s otázkami, či je možné financovať napríklad nákup nových stoličiek alebo skríň, keďže vybavenie mnohých škôl je, žiaľ, v dezolátnom a zastaranom stave. Ide o  požiadavky, ktorých financovanie nie je v našej kompetencii. V rámci výzvy je však možný nákup didaktických prostriedkov. Popri inovácii učebných textov, príručiek, vybavenia laboratórií (biologického, chemického či fyzikálneho), ide aj o aktivity na úrovni samotného vzdelávania žiakov a učiteľov. Napríklad v tejto aktuálnej výzve sa kladie dôraz na vyučovanie matematiky a  prírodovedných predmetov s cieľom zvýšenia záujmu žiakov o technické študijné odbory“, uviedol generálny riaditeľ ASFEU Marián Kostolányi. Školy môžu svoje projekty orientovať aj na koordináciu vyučovania matematiky a fyziky, chémie, biológie, ako aj na ďalšie vzdelávanie pedagógov.

V rámci článkov Europrojekty menia naše školy vám priblížime, akými aktivitami sa môžu gymnáziá premeniť na moderné.

Otvárame brány modernému vzdelávaniu

Bratislavské gymnázium Ladislava Novomeského získalo na svoj projekt viac ako 114 tisíc eur. S aktivitami projektu začala škola začiatkom roka 2009, a za dva roky sa jej podarilo naštartovať využitie e-learningu v bežnom vyučovaní. Študenti, ktorí boli súčasťou implementácie 8 nových vzdelávacích programov, sa zdokonalili v používaní informačno-komunikačných technológií.

Škole sa podarilo vytvoriť aj materiálno-technické a personálne podmienky pre inovácie metód vyučovania – 5 učební  so všetkými potrebnými didaktickými pomôckami. Na webovej stránke školy je aj voľne prístupná „knižnica“ e-learningových materiálov, ktorá poskytuje množstvo potrebných informácií pre žiakov a pedagógov.  

 

Publikované v Učiteľských novinách č. 14.2.2013

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky