Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  Gymnázium J. Jesenského v Bánovciach n. Bebravou, SOŠ obchodu a služieb v Martine  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Europrojekty menia naše školy

Všetky stredné školy z mimobratislavského kraja majú možnosť premeniť svoje tradičné školy na moderné. Za operačný program Vzdelávanie uzatvára tento rok výzva vo výške desať miliónov eur, ktorú Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila 30. novembra 2012. Výzva z opatrenia Premena tradičnej školy na modernú je finančne podporená z Európskeho sociálneho fondu. Do polovice februára majú stredné školy príležitosť pripravovať projekty a predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok súvisiace s modernizáciou vzdelávania. „Ako už napovedá samotný názov výzvy Moderná stredná škola, ide o premenu tradičnej školy na modernú v širšom zmysle. Týka sa predovšetkým inovácie obsahu a metód výučby, nových didaktických prostriedkov, ďalšieho vzdelávania pedagógov, realizácie kariérneho poradenstva na stredných školách, až po zriadenie napríklad chemického laboratória. Cieľom opatrenia je najmä skvalitnenie vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti, ktoré zároveň nadväzuje na Programové vyhlásenie vlády na najbližšie štyri roky“, uviedla Iveta Kopasová, generálna riaditeľka ASFEU.

Tak ako sme vám už v predchádzajúcich vydaniach UN predstavili niektoré úspešne realizované projekty, v tomto čísle sa dočítate o tých, ktoré pochádzajú zo spomínaného opatrenia. Projekty, ktoré sú finančne podporené zo štrukturálnych fondov, sú dôkazom toho, ako sa z (ne)tradičných škôl stali moderné. 

Moderným vzdelávaním do Európy

Gymnázium Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou vykročilo moderným vzdelávaním do Európy v októbri 2009. V rámci svojho projektu za viac ako 127 tisíc eur škola vytvorila vzdelávací program založený na inovatívnych formách a metódach výučby. Jeho realizácia priniesla žiakom a pedagógom mnoho pozitív. Zavedenie nového predmetu Ekológia sa stalo súčasťou života žiakov nielen v škole, ale aj mimo nej. Vytvorením potrebných učebných textov pre tento predmet sa zvýšilo povedomie žiakov v enviromentálnych otázkach a medzipredmetové vyučovanie na škole prispelo k vzájomnému prepojeniu informácií z jednotlivých predmetov pre uľahčenie štúdia žiakom. Odborné zručnosti prostredníctvom rôznych školení absolvovali aj pedagógovia. Projekt tiež prispel k modernizácii vybavenia školy informačno-komunikačných technológií a k vytvoreniu vlastných študijných materiálov, ktoré sa stanú základom pre výučbu v ďalších rokoch.

Moderné vzdelávanie tretieho tisícročia v oblasti obchodu a služieb

Stredná odborná škola obchodu a služieb v  Martine zmenila projektom za takmer 116 tisíc eur tradičné formy vyučovania na moderné využívajúc najnovšie poznatky v oblasti pedagogiky. Prostredníctvom viacerých aktivít projektu sa študenti dostali k  novým technológiám vo výučbe, ktoré im a majstrom premenili praktické vyučovanie. V rámci aktivity Gastronómia tretieho tisícročia sa žiaci stretli s tzv. ukážkovým učením gastronomických predmetov, spoznali nové svetové trendy pri príprave a využití vyrezávaných dekorácií, a pripravili jedlá z medzinárodnej kuchyne. S ďalšou aktivitou, ktorá odráža nároky modernej vzdelanej spoločnosti,  sa študenti stretli na hodinách etickej výchovy, občianskej náuky, dejepisu či ekológie. Jej cieľom bolo rozvíjať etické hodnoty človeka, spoznávať seba, druhých, rešpektovať ľudské práva a okolitý svet.

 

Publikované v Učiteľských novinách č. 8, 22.12.2012

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky