Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 11.07.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Príklady dobrej praxe  Príklady dobrej praxe v médiách  Europrojekty modernizujú vzdelávanie na školách  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 
 

Europrojekty modernizujú vzdelávanie na školách

Výchovno-vzdelávací proces základných škôl je zameraný predovšetkým na činnosti, ktoré rozvíjajú osobnosť žiakov prostredníctvom získaných vedomostí a nadobudnutých zručností s ohľadom na ich telesné a psychické predpoklady a sociálne zázemie. Deväťročné štúdium v podstatnej miere formuje u žiakov budúce využitie ich schopností  pre ďalšie vzdelávanie a zaradenie sa do pracovného života. Súčasná spoločnosť kladie na absolventov všetkých stupňov vzdelávania oveľa vyššie nároky ako v minulosti. Týka sa to najmä technologického pokroku a rozvoja informačných a komunikačných technológií (IKT). Využívanie IKT sa postupne stáva akýmsi nevyhnutným nástrojom vo vzdelávaní na školách. Prostredníctvom výziev operačného programu Vzdelávanie realizovali mnohé základné školy projekty, ktoré boli zamerané na modernizáciu vzdelávacieho procesu. Nenávratné finančné príspevky na realizované projekty získali školy v rámci podpory z Európskeho sociálneho fondu.

Od poznania regiónu k poznaniu sveta prostredníctvom moderného vyučovania

Základná škola s materskou školou Kolárovice v okrese Bytča realizovala svoj projekt podporený sumou 109 tisíc eur v rokoch 2009 až 2011. Počas dvojročného obdobia inovovala obsah výučby a postupne vypracovala podklady pre spracovanie vlastného školského programu pre ISCED 1 a ISCED 2 v nadväznosti na Štátny vzdelávací program. Do učebných plánov boli zakomponované IKT, práca s informáciami, prezentovanie vlastnej tvorby a posilnenie informácie. Výstupom aktivity bol moderný vzdelávací program školy a upravené vzdelávacie programy a časovo tematické plány z týchto okruhov: História Kolárovíc a regiónu, Flóra a fauna Kolárovíc a regiónu, Ľudové zvyky a obyčaje, Ochrana života a zdravia, Environmentálna výchova, ochrana prírody a ekológia, Dopravná výchova, Výchova k rodičovstvu, Geometria, Optika, Astronómia, Spracovanie drôtu – drotárstvo, Literárna tvorba spisovateľov regiónu, Aktívne čítanie a písanie. Ďalšie aktivity boli zamerané aj na  zvyšovanie kompetencií učiteľov v oblasti zavádzania  inovačných metód do vyučovania, gramotnosti učiteľov v oblasti využívania IKT pri výučbe jednotlivých predmetov a efektívneho využívania interaktívnych tabúľ na vyučovaní.

Podpora zmien k modernej škole tretieho tisícročia 

Na prepracovanie a implementáciu školského vzdelávacieho programu získala nenávratný finančný príspevok vo výške 112 tisíc eur Základná škola Š. Šmálika v Tvrdošíne. Projekt realizovala v rokoch 2009 až 2011 a pozostávala z 11 hlavných aktivít, medzi ktorými je napríklad tvorba strategického plánu, vzdelávanie pedagógov potrebné pre rozvoj vybraných zručností, spolupráca inštitúcií, tvorba a zaobstaranie didaktických prostriedkov, pracovných listov a metodík a iné ďalšie. Premena tradičnej školy na modernú si vyžaduje aj komplexnú prípravu pedagógov. Prostredníctvom seminárov, školení a vzdelávacích aktivít posilnila škola tie stránky osobnosti učiteľov, ktoré boli na základe analýzy identifikované ako najmenej rozvinuté a zároveň ako najpotrebnejšie pre modernizáciu vyučovania na škole. Pedagógovia navštívili školy, ktoré už majú skúsenosti s reformou v škole, a ktorých poznatky si na mieste mohli overiť. Zástupcovia školy boli na návšteve v Trstenej, v Tepličke nad Váhom, v Říčanoch u Prahy. Výstupom aktivity boli učitelia pripravení rozvíjať kľúčové kompetencie a osobnosť žiakov a samostatne pripravovať návrhy inovovaných učebných osnov do Školského vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie (ISCED I) a pre sekundárne vzdelávanie (ISCED II) so špecifikáciou nových a inovovaných didaktických materiálov.

Moderné a inovatívne formy vyučovania, ktoré prihliadajú na využívanie IKT, tvoria len zlomok aktivít modernizácie vzdelávania. Každá z nich však umožní žiakom jednoduchšie vzdelávanie na stredných školách, prípadne ľahšie uplatnenie na trhu práce.

 

Odbor informovania a publicity

www.asfeu.sk

Publikované v Eurokompase č. 3/2013

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky