Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  28.06.2012: Slovenskí vedci hľadajú vakcínu proti kliešťom  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

28.06.2012: Slovenskí vedci hľadajú vakcínu proti kliešťom

V posledných rokoch sa v dôsledku  klimatických  zmien šíria rôzne nebezpečné patogény viazané na kliešte, ktoré spôsobujú veľmi vážne ochorenia u ľudí a hospodárskych zvierat (kliešťová encefalitída, borelióza). Zvýšený výskyt kliešťov a ochorení zaznamenávajú odborníci aj u nás. Tieto nebezpečné patogény je potrebné spoľahlivo identifikovať a rýchlo diagnostikovať v krvi nakazených ľudí a zvierat. Slovenskí vedci už hľadajú účinnú vakcínu proti kliešťom.  

Jeden z projektov, ktorý schválila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ  (ASFEU)  v rámci operačného programu Výskum a vývoj, je aj projekt „Vývoj diagnostických postupov pre detekciu patogénov prenášaných kliešťami a postupov na prípravu vakcín proti kliešťom".  S jeho realizáciou začal Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied spolu s Virologickým ústavom SAV a Ústavom molekulárnej biológie SAV v novembri 2010. Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. K júnu 2012 bolo z nenávratného finančného príspevku  (NFP) vyčerpaných 471 625 eur, čo predstavuje polovicu z celkového rozpočtu projektu ( 939 914 eur ).

Už druhú vegetačnú sezónu prebieha prieskum zamorenia kliešťami a identifikácia nimi prenášaných patogénov vo vybraných lokalitách Bratislavského regiónu. Kliešte boli testované viacerými metódami na prítomnosť rôznych patogénov (napr. Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum a Franciscella tularensis). Slovenskí vedci v rámci výskumu zavádzajú aj využitie ďalších moderných metód molekulovej biológie na detekciu patogénov. ,,Dôležité je vymyslieť spôsob výroby účinnej vakcíny zabraňujúcej cicaniu kliešťov a tým aj prenosu spomenutých chorôb. Hľadáme vakcínu, ktorá by zabránila kliešťovi obyčajnému úspešne dokončiť cicanie, a zároveň zabránila prenosu vírusu kliešťovej encefalitídy a spirochéty Borrelia burgdorferi z kliešťa na hostiteľa“, uviedol  Ladislav Roller z Ústavu zoológie SAV.

V rámci projektu budú zhromažďované údaje pre databázu širokého spektra genotypov infekčných baktérií (napr. Borrelia, Rickettsia, Anaplasma, Coxiella a Franciscella),  z ktorých sa budú pripravovať citlivé bio-čipy a detekčné DNA testy na rýchlu diagnózu týchto patogénov. Pomocou unikátnych molekulárnych a imunologických metód bude vypracovaný podrobný postup pre vývoj vakcíny proti prenosu patogénov z kliešťov do krvi ľudí a hospodárskych zvierat. Tieto výsledky, postupy a produkty budú následne využiteľné v praxi. Predpokladané výsledky budú mať široké uplatnenie v epidemiológii, parazitológii, imunológii a klinickej a veterinárnej medicíne. Plánované ukončenie aktivít projektu je v októbri 2013.

Viac informácií o príkladoch dobrej praxe nájdete na www.asfeu.sk

O Agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „ASFEU“) bola zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ku dňu 1. 1. 2007. Je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá je napojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť proces implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 - 2013. ASFEU plní funkciu Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, t. j. vykonáva činnosti v rozsahu úloh delegovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiacim orgánom pre operačné programy Vzdelávanie a Výskum a vývoj. Cieľom ASFEU je zabezpečiť kontinuálny proces prijímania, hodnotenia, finančného riadenia a monitorovania projektov tak, aby ich realizácia prebiehala v súlade s harmonogramom a aby finančné prostriedky určené na programové obdobie 2007 - 2013 boli vyčerpané v maximálnej možnej miere

Kontakt pre médiá a styk s verejnosťou: Mgr. Eliška Šándorová, tel: +421 (2) 692 99 357, mob.: +421 918 328 463, e-mail: eliska.sandorova@asfeu.sk

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky