Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  10.12.2013: Eurofondy majú pre naše školy významný prínos  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

10.12.2013: Eurofondy majú pre naše školy významný prínos

Eurofondy majú pre naše školy významný prínos  

Na Slovensku podporuje operačný program Vzdelávanie (OPV) zvýšenie adaptability pracovnej sily prostredníctvom skvalitnenia a prístupu k celoživotnému vzdelávaniu. Finančná alokácia z Európskeho sociálneho fondu na roky 2007 – 2013 predstavovala sumu 540,5 mil. eur. Na otázky o dosiahnutých výsledkoch a realizovaných dopytovo orientovaných projektoch odpovedá RNDr. Marián Kostolányi, generálny riaditeľ Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU).

Je tu záver sedemročného programového obdobia. V akej fáze sa momentálne nachádza operačný program Vzdelávanie?

Koncom októbra sa uzavrel termín podávania žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre výzvu Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyslu vo výške dva milióny eur. V prípade OPV bolo doteraz vyhlásených 33 výziev v celkovej alokácii 378 miliónov eur. Momentálne prebieha ukončovanie projektov a priebežná úhrada žiadostí o platbu. Čo sa týka nadchádzajúceho programového obdobia, priority vzdelávania budú jednými z opatrení operačného programu Ľudské zdroje. V súčasnosti prebiehajú prípravy na jeho spustenie.

Verejnosť a médiá si často mylne myslia, že peniaze určené na projekty by mohli nahradiť chýbajúce financie v školstve, prípadne sa presunúť na platy učiteľov. Dá sa to?

V žiadnom prípade. Aj preto ma mrzí nesprávna interpretácia využitia štrukturálnych fondov zo strany médií. Eurofondy sú pre naše školy alternatíva k financovaniu školstva. Úlohou agentúry je zabezpečiť proces implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ. V praxi to znamená,  že vyhlásime výzvu, škola vypracuje

svoj vlastný projekt, požiada o nenávratný finančný príspevok a v prípade jeho schválenia ten projekt realizuje. Príspevok je viazaný na aktivity projektu, čiže nemôže byť inak využívaný. Všetko, samozrejme, podlieha kontrole a musí byť schválené ako oprávnený výdavok.

V rámci ktorých opatrení bolo podporené regionálne školstvo?

Osem výziev bolo vyhlásených pre opatrenie Premena tradičnej školy na modernú. V rámci nich sme podporili 504 projektov vo výške 96,7 milióna eur. Školy zo všetkých regiónov s výnimkou Bratislavy predkladali projekty, ktoré boli zamerané na dosiahnutie cieľa opatrenia – uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných školách a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme vysokých škôl a ďalšieho vzdelávania. Dvadsať projektov vo výške 2,7 milióna eur bolo realizovaných v školách Bratislavského kraja. Eurofondy majú pre naše školy významný prínos.

Uchádzali sa o eurofondy aj vysoké školy?

Samozrejme, pre ne bolo vyhlásených jedenásť výziev vo výške 150,3 miliónov eur. Išlo najmä o rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, skvalitnenie študijných programov, podporu kariérneho poradenstva. Mnohé projekty boli zamerané aj na podporu aktívnej spolupráce vysokých škôl a súkromného sektora pri tvorbe nových študijných odborov a programov.

A čo získavanie eurofondov pre súkromný sektor?

Spomínaná posledná výzva bola určená práve pre mimobratislavské mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky. Možno sa mnohí pýtajú, prečo idú peniaze aj do súkromného sektora. Tu je dôležité vyzdvihnúť prepojenie verejnej a súkromnej oblasti vzdelávania a zmysel finančnej podpory takýchto projektov. Plní sa ním Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2012 – 2016, v ktorom sa zaviazala zvýšiť úroveň a kvalitu vzdelávania všetkých občanov s dôrazom na mladú generáciu, ako aj využiť vedomostný a tvorivý potenciál odborných zdatností ľudí.

Do akej miery sú podľa vás štrukturálne fondy pre Slovensko významné?

Ak to mám zhodnotiť, cez finančne podporené projekty oboch operačných programov je na Slovensku zazazmluvnená viac ako miliarda eur zo štrukturálnych fondov. Preto verím a dúfam, že agentúra sa bude podieľať na úspešnom ukončení dôležitej etapy využitia eurofondov pre Slovensko, a na novom, ešte lepšom začiatku pre ďalšie obdobie.

Vzdelávanie v číslach pre dopytovo orientované projekty

·33 doteraz vyhlásených výziev v celkovej alokácii 378 mil. Eur

·815 uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP vo výške 230 mil. Eur

·504 projektov Premeny tradičnej školy na modernú vo výške 96,7 mil. Eur

·113 projektov pre Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti vo výške 96, 4 mil. Eur

·50 projektov Podpory ďalšieho vzdelávania vo výške 10, 2 mil. Eur

·100 projektov na Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK vo výške 16,3 mil. Eur

·19 projektov na Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami vo výške 3,3 mil. Eur

·20 projektov Premeny tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj vo výške 2, 7 mil. Eur

·9 projektov na Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania vo výške 4,2 mil. Eur

Publikované v Hospodárskych novinách, 10.12.2013

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky