Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  09.07.2012: Univerzity otvárajú študijné programy v cudzom jazyku  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

09.07.2012: Univerzity otvárajú študijné programy v cudzom jazyku

S možnosťou absolvovania niektorých predmetov v cudzom jazyku sa stretneme takmer na každej vysokej škole. Univerzít, ktoré ponúkajú samostatné študijné programy v inom ako materinskom jazyku, je na Slovensku zatiaľ málo. Od budúceho akademického roka 2012/13 počítajú viaceré fakulty s otvorením nových, atraktívnych programov v cudzom jazyku. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila pred troma rokmi v rámci operačného programu Vzdelávanie výzvu Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji. Výstupom schválených projektov sú nové študijné programy Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

Media Relations na UCM

Na projekt Implementácia nových foriem vzdelávania pre Fakultu masmediálnej komunikácie získala univerzita takmer 300 tisíc eur zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu. Výsledkom dvojročnej realizácie projektu, ktorý škola ukončila v apríli 2012, je otvorenie nového študijného programu Media Relations/Vzťahy s médiami v akademickom roku 2012/13. V porovnaní s masmediálnou komunikáciou ide o jedinečný program, ktorý sa na iných školách v takto špecifickej forme nenachádza. Absolvent je po skončení profilovaný ako špecialista na komunikáciu pri vytváraní mediálnych vzťahov. Okrem znalostí z oblasti dejín a teórie médií študent nadobúda vedomosti o princípe fungovania médií ako ekonomických podnikov. Obsahová forma Media relations reflektuje potrebu pracovníkov médií, ale aj subjektov, ktoré do komunikácie s médiami vstupujú. Študijný program sa otvára v bakalárskej forme štúdia, a to v dennej aj externej forme. Výučba bude prebiehať v anglickom jazyku pomocou moderných odborných učebných materiálov aj v elektronickej podobe. Fakulta chce inovatívnou formou vzdelávania reagovať na požiadavky trhu a prispôsobiť im svoje učebné osnovy. Vytvorenie cudzojazyčného programu rozšíri možnosti nielen medzinárodnej spolupráce fakulty, ale zvýši aj možnosti uplatnenia absolventov na domácom a európskom trhu práce.

 

Cudzie jazyky na UMB

Do operačného programu Vzdelávanie sa so svojim projektom Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch zapojila aj Univerzita Mateja Bela, ktorá naň získala viac ako 910 tisíc eur. Do projektu sú zahrnuté štyri zo šiestich fakúlt univerzity. Obsah a spôsob vzdelávania má byť porovnateľný so základnými štandardmi viacerých krajín Európy, čím sa zvýši uplatnenie absolventov aj v iných krajinách. Na vytvorení nových študijných programov v cudzích jazykoch sa budú podieľať aj vybrané zahraničné univerzity.

Príkladom je Právnická fakulta, ktorá vytvorila spoločný študijný program v anglickom jazyku s poľskou univerzitou, a Fakulta humanitných vied, ktorá spolupracuje s nemeckou univerzitou. Celkovo sa má otvoriť až osem nových študijných programov. Súčasťou projektu v rámci inovovaných predmetov je vytvorenie vysokoškolskej literatúry v cudzom jazyku, prednáškové pobyty zahraničných študentov u nás a našich študentov v zahraničí, výmena odborníkov zo zahraničných partnerských univerzít,  z praxe a pod. Výhodou pre študenta je, že získa dva diplomy, ktoré platia na Slovensku aj v zahraničí. Forma vzdelávania v cudzom jazyku, prípadne absolvovanie časti študijného programu na zahraničnej univerzite dokáže študentom preniesť do praxe skúsenosti nielen národné, ale i medzinárodné.

 

Kontakt pre médiá a styk s verejnosťou: Mgr. Eliška Šándorová, tel: +421 (2) 692 99 357, mob.: +421 918 328 463, e-mail: eliska.sandorova@asfeu.sk

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky