Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  08.12.2014: Génová banka rastlín na Slovensku  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

08.12.2014: Génová banka rastlín na Slovensku

Slovenský výskum obilnín, olejnín, strukovín, krmovín, liečivých či ďalších špeciálnych plodín má svoje nenahraditeľné miesto pre budúce generácie, a preto si vyžaduje nemalú finančnú podporu. K jej získaniu aktívne pristupuje aj Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch, ktorý si potrebné prostriedky zabezpečil priamo z eurofondov. So svojimi šiestimi projektmi v celkovej hodnote takmer šesť miliónov eur sa priraďuje k ďalším úspešným prijímateľom nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Výskum a vývoj. 

Modernizáciu technického, prístrojového a laboratórneho vybavenia v oblasti štúdia biologických zdrojov si ústav zaobstaral v projekte Systémová biológia pre ochranu, reprodukciu a využite rastlinných zdrojov Slovenska za takmer 2,9 milióna eur. Vďaka širokej palete prístrojov pre špeciálne analýzy rastlín, novým optickým sieťam sa zefektívnila nielen komunikácia medzi ďalšími slovenskými výskumnými ústavmi, ale aj tá medzinárodná. 

Zvyšných päť projektov v celkovej výške viac ako tri milióny eur sa venovalo prenosu poznatkov do praxe. Významný prínos zaznamenal projekt Implementácia výskumu genetických zdrojov rastlín a jeho podpora v udržateľnom rozvoji Slovenskej republiky, ktorého cieľom bolo zmodernizovať laboratórne vybavenie a zrekonštruovať Génovú banku semenných rastlín Slovenska. Spolu so spoločnosťou Zelseed s.r.o. Horná Potôň bola v ďalšom  projekte Prenos efektívnych postupov selekcie a identifikácie rastlín do šľachtenia otvorená cesta k spolupráci s podnikateľskými subjektami. „Sme jediné pracovisko na Slovensku s Génovou bankou semenných rastlín, kde udržiavame rastliny pri nízkych teplotách z hľadiska ich dlhodobého uchovávania. Práve na tomto pracovisku sme vykonali rekonštrukciu chladiaceho zariadenia, zakúpili prístroje pre rôzne morfometrické analýzy a pozorovania rastlín, či už obrazovou analýzou alebo molekulárnymi analýzami prispieť k tvorbe nových odrôd rastlín, k výskumu odolnosti rastlín proti chorobám a škodcom, zlepšeniu kvality, bezpečnosti a funkčnosti potravinových zdrojov, sprístupniť informácie v rámci informačného systému genetických zdrojov nielen odbornej, ale aj širokej verejnosti,“ približuje aktivity projektu riaditeľ Výskumného  ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch Pavol Hauptvogel.

V projekte Vývoj a inštalácia lyzimetrických zariadení pre racionalizáciu hospodárenia na pôde v udržateľnom rozvoji rastlinnej výroby bola vybudovaná prvá lyzimetrická stanica pre potreby poľnohospodárskeho výskumu, vďaka nej bude monitorovaná pôda a atmosféra, napr. pre bilanciu živín v agrosystéme, bilanciu vody v pôde, efektivitu hnojenia, kontamináciu pôdneho prostredia. Stanica tak prispeje k ďalšiemu rozvoju poľnohospodárstva. Výskumný ústav sa venoval v dvoch projektoch vývojom nových typov rastlín a prenosu efektívnych postupov výberu a identifikácie rastlín do šľachtenia. Získané financie ústav použil aj na nákup špeciálnych prístrojov na DNA analýzu, na fragmentáciu DNA či molekulárnu identifikáciu. „Projekty vo významnej miere pomohli nielen nášmu pracovisku, ale najmä slovenskému poľnohospodárstvu. Vďaka špičkovým zariadeniam pre chemické, biologické a genetické analýzy zvýšime kvalitu vedeckých výsledkov, prenos postupov a analýz do šľachtenia a tvorbu atraktívnych produktov pre domáci trh. Modernizáciou výskumu môžeme lepšie komunikovať aj s inými pracoviskami a odovzdávať ďalšie informácie pre prax. Náš ústav je predovšetkým zameraný na aplikovaný výskum a odovzdávanie výsledkov do praxe,“ dopĺňa Hauptvogel.

Projekty Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch boli implementované prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Finančná alokácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre operačný program Výskum a vývoj na roky  2007 – 2013 predstavovala 1,2 miliardy eur.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky