Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  08.04.2015: V Brezne majú vďaka eurofondom v teréne rómske aktivistky  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

08.04.2015: V Brezne majú vďaka eurofondom v teréne rómske aktivistky

Mesto Brezno nedávno ukončilo projekt zameraný na preventívne výchovno–vzdelávacie aktivity pre cieľové skupiny z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) rôznych vekových kategórií - žiakov ZŠ v spolupráci s rodičmi. Mesto financie získalo prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) v rámci operačného programu Vzdelávanie.

Projekt „Vzdelávanie – cesta k integrácii marginalizovaných rómskych komunít“ vychádzal z aktuálnej spoločensko-sociálnej a vzdelanostnej situácie príslušníkov MRK v Brezne a predpokladu, že zlepšenie postavenia Rómov v spoločnosti sa odvíja od ich vzdelanostnej úrovne a procesu realizovateľného len za účasti Rómov, ich rodín a komunít, v ktorých žijú. Práve preto si mesto za cieľ projektu stanovilo podporu integrácie žiakov s osobitými vzdelávacími potrebami do štandardného vyučovacieho procesu, vytváranie školskej kultúry spojenej s kultúrou miestneho spoločenstva a realizáciu školských akceleračných výchovno-vzdelávacích programov. Aktivity projektu podporili aj vyrovnávanie individuálnych rozdielov medzi žiakmi. Súčasť projektu tvorilo efektívne a podnetné trávenie voľného času príslušníkov MRK a príprava mladých lídrov a zamestnancov komunitného centra v oblasti práce v komunite. Projekt prispel k zníženiu sociálnej deprivácie cieľovej skupiny prostredníctvom permanentnej komunitnej sociálnej práce, práce lokálnych aktivistov z radov MRK, psychológov, tútorov, pedagógov školskej prípravy, lektorov a odborných garantov. Projekt posilnil a zlepšil činnosť Komunitného centra Plamienok, zastrešujúceho komplexnú spoluprácu s inštitúciami realizujúcimi v lokalite rozvojové programy, mobilizáciu klienta z MRK a jeho okolia. Jeho cieľom je predchádzať krízovým situáciám v rodine, ako aj prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu a zamedziť nárastu sociálno-patologických javov u cieľovej skupiny. 

Aktivity projektu boli orientované aj na vzdelávanie rómskych líderiek. Celkovo 10 účastníčiek ukončilo vzdelávanie a prevzalo certifikáty o ukončení vzdelávania. Projekt umožnil vyškoleným lokálnym aktivistkám rozšíriť si vedomosti a zručnosti, zvýšiť kompetencie v oblasti rozvoja počítačovej gramotnosti, osobnostného rozvoja, sociálnej práce. Nadobudnuté poznatky následne aplikovali na celú cieľovú skupinu, s ktorou pracovali.

Okrem práce v Komunitnom centre Plamienok vyškolené rómske líderky pôsobili aj v teréne priamo v rómskych rodinách, sociálnych zariadeniach v meste. Pravidelne konzultovali so psychológom problémy, trénovali zvládanie konfliktných a komunikačne náročných situácií. Aktivity priniesli efekt nielen pre klientov centra, ale aj pre samotné lokálne aktivistky, ktoré vďaka absolvovanému vzdelávaniu zlepšili svoje komunikačné zručnosti s klientmi a s inštitúciami, s úradmi, získali pracovné návyky, zaradili sa do pracovného procesu. Lokálnym  aktivistkám sa podarilo zvýšiť úroveň svojho osobnostného rozvoja, vedomostí a zručností, poskytnúť pomoc inštitúciám, školám, pediatrom, radiť v oblasti starostlivosti o deti, vedenia domácnosti. Aktivistky zároveň pozitívne ovplyvnili finančnú gramotnosť cieľovej skupiny a v neposlednom rade vytvorili vzor pre ostatných príslušníkov MRK.

ASFEU z operačného programu Vzdelávanie financovaného vďaka Európskemu sociálnemu fondu poskytla mestu Brezno na projekt NFP vo výške viac ako 158 tisíc EUR. V programovom období 2007 – 2013 podporila ASFEU celkovo 99 projektov pre MRK v celkovej  výške takmer 17 miliónov eur.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky