Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  04.12.2013: Miliarda eur pre operačný program Výskum a vývoj  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

04.12.2013: Miliarda eur pre operačný program Výskum a vývoj

Miliarda eur pre operačný program Výskum a vývoj

Operačný program Výskum a vývoj (OPVaV) je pre Slovensko jeden z dominantných pilierov financovania vedy a výskumu zo štrukturálnych fondov EÚ. Finančná alokácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na roky 2007-2013 predstavovala sumu 1,209 mld. Eur. Aký bol prínos operačného programu pre dopytovo orientované projekty a aký je stav v závere programového obdobia? Na otázky odpovedá RNDr. Marián Kostolányi, generálny riaditeľ Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU).

V decembri uplynie rok od vášho vymenovania.  Agentúru ste začali riadiť v závere programového obdobia. Boli začiatky náročné?

Budem úprimný – áno, boli. Z toho pohľadu, že za šesť rokov riadili agentúru dve moje predchodkyne a systém riadenia ASFEU už bol nastavený, rozbehnutý, zaužívaný. Bolo ťažké začať niečo radikálne meniť, zlepšovať. Navyše, pri mojom nástupe sa za horúca riešil práve OPVaV. Museli sme urobiť maximum na zníženie výpadku finančného čerpania eurofondov a tým eliminovať stratu týchto prostriedkov pre Slovensko.

Podarilo sa?

Po vzájomných rokovaniach s ministerstvom školstva sme hneď v januári vyhlásili výzvu na budovanie technickej infraštruktúry v celkovej alokácii 30 miliónov eur. V marci nasledovala výzva vo výške 23,1 milióna eur určená na podporu infraštruktúry vysokých škôl. Aktuálna je výzva na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu, ktorú sme vyhlásili vo výške 20 miliónov eur. Na seminároch a stretnutiach s prijímateľmi apelujeme na intenzívnejšie podávanie žiadostí o platbu, ktorá má urýchliť proces vyplácania nenávratných finančných príspevkov.

Dá sa v tomto programovom období ešte niečo z eurofondov vyťažiť?

Výzvy už pravdepodobne vyhlasovať nebudeme. Prebieha ukončovanie projektov a priebežné úhrady žiadostí o platbu. Stav podielu čerpania štrukturálnych fondov za dopytovo orientované projekty OPVaV bol v novembri na úrovni 57 % (voči kontrahovaniu), čiže ten objem sa zvýši.

Čo všetko ovplyvňuje čerpanie eurofondov?

Celkové čerpanie ovplyvňuje veľa faktorov. Musím podotknúť, že už len samotné posúdenie výskumných projektov je náročné. Oceňujem prácu celého tímu výskumu a vývoja, ktorý dostane aj vyše sto strán opisu o vývoji nukleárnych technológií, návrhu centra svetelnej techniky alebo systému na skorú diagnostiku Parkinsonovej choroby. Vykonáva administratívne procesy, kontroly atď. To všetko navyše sprevádzajú aj novely zákonov, ktoré my už neovplyvníme, napríklad zákon o verejnom obstarávaní, ktorý výrazne zasahuje do priebehu dĺžky realizácie projektu a vplýva na čerpanie financií. Tejto téme sme venovali samostatné informačné semináre v regiónoch, keďže s tým majú prijímatelia najväčšie problémy.

Vedecká obec mnohokrát kritizuje, že namiesto výskumu sa musia hodiny venovať administratíve. Prečo?

Žiaľ, to, čo mnohí označujú za administratívnu záťaž, je potrebné. Ak si to premietneme do čísel, 28 vyhlásených výziev pre dopytovo orientované projekty bolo v celkovej alokácii 1,052 miliardy eur. Po doručení žiadosti o nenávratný finančný príspevok nasleduje kontrola jej formálnej správnosti, ktorej cieľom je zabezpečiť správne a transparentné overenie splnenia kritérií. Jej súčasťou je predbežná finančná kontrola, ktorá skúma rozpočet navrhovaného projektu, oprávnenosť a správnosť výdavkov, limity rozpočtu a výšku krížového financovania. Z toho môžeme usúdiť, že ide o náročný proces. Aj u nás sa robia audity a kontroly – každý výdavok projektu musíme vedieť predložiť a dokladovať.

Naplnil sa strategický cieľ OPVaV, ktorým je zvyšovanie výskumno-vývojového potenciálu Slovenska?

Určite áno, aj keď si viem predstaviť, že pre vedeckú obec je to stále málo. Verejnosť možno nevie, aký obrovský potenciál majú pracovníci Slovenskej akadémie vied a mnohé výskumné centrá či samotné univerzity. Preto verím, že v budúcnosti mnohé dopytovo orientované projekty, na ktoré neostali financie, budú podporené. Z  doterajších spomeniem zriadenie centier excelentnosti, výskumno-vývojových centier,

vybudovanie technickej infraštruktúry univerzít, podporu v oblasti rozvoja IKT, biotechnológie, poľnohospodárstvo, kvalitu potravín a mnohé ďalšie. Ten záber je široký

Čo sa pripravuje v novom programovom období na roky 2014-2020?

Súčasný operačný program Výskum a vývoj bude novým operačným programom výskum a inovácie. Momentálne prebiehajú posledné prípravy na jeho spustenie. Verím

a dúfam, že agentúra sa bude podieľať na úspešnom ukončení dôležitej etapy využitia štrukturálnych fondov pre Slovensko, a na novom, ešte lepšom začiatku pre ďalšie obdobie.

Výskum a vývoj v číslach pre dopytovo orientované projekty

·         28 doteraz vyhlásených výziev v celkovej alokácii 1, 052 mld. Eur

·         419  uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP vo výške takmer 842 mil. Eur

·         102 projektov Centier excelentnosti vo výške 219 mil. Eur

·         135 projektov Aplikovaného výskumu pre verejný sektor vo výške 97,3 mil. Eur

·         100 projektov Aplikovaného výskumu pre súkromný sektor vo výške 205 mil. Eur

·         60 projektov Infraštruktúry vysokých škôl vo výške 260,1 mil. Eur

·         22 projektov Infraštruktúry výskumu a vývoja vo výške 60,7 mil. Eur

Publikované v Hospodárskych novinách, 3.12.2013

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky