Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  03.06.2013: Efektívnosť čerpania eurofondov závisí aj od prijímateľov NFP  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

03.06.2013: Efektívnosť čerpania eurofondov závisí aj od prijímateľov NFP

S blížiacim sa koncom programového obdobia 2007-2013 usporiadala Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) v dňoch 28. – 31. mája 2013 Informačné dni pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku (NFP). Cieľom odborných prezentácií bolo zvýšenie informovanosti prijímateľov o najčastejších chybách, ktorých sa dopúšťajú pri realizácii projektov, čím dochádza k mnohým administratívnym prieťahom, neoprávneným výdavkom, zmenám v zmluvách a následne k pomalšiemu čerpaniu štrukturálnych fondov. ASFEU vo forme konkrétnych návrhov usmernila viac ako 400 prijímateľov. „Odporúčam všetkým prijímateľom NFP, aby efektívne predkladali žiadosti o platbu a správne realizovali proces verejného obstarávania, a tak aktívnym prístupom pomohli vyčerpať finančné príspevky vyčlenené pre prebiehajúce projekty. Iniciatívnym postojom pomôžu zvýšiť celkové čerpanie pridelených financií v rámci oboch operačných programov. Výsledok realizácie týchto projektov môže mať výrazný dopad na nastavenie ďalšieho programového obdobia,“ uviedol generálny riaditeľ ASFEU Marián Kostolányi.

Nedodržanie princípu transparentnosti a neprimeraná konkurenčná súťaž pri obstarávaní služieb patrí k častým zisteniam auditov pri kontrolách. Medzi závažné a opakujúce sa chyby patrí nadhodnotenie zazmluvnených výdavkov, neoprávnené nákupy didaktických pomôcok, nehospodárne a neefektívne využívanie finančných prostriedkov, či nedostatočné preukázanie personálnych aktivít na projekte (služobné cesty, konzultácie a pod.).

Zo strany ASFEU dochádza priebežne k aktualizácii procesov, ktoré znižujú administratívnu záťaž projektov. Manažéri ASFEU v úzkej spolupráci s prijímateľmi NFP hľadajú spoločné riešenia, ktoré zefektívňujú priebeh realizácie projektov. Aktuálne usmernenia a dokumenty sú pravidelne zverejňované na webovom sídle ASFEU. Prostredníctvom doteraz vyhlásených výziev presiahla celková alokácia finančných prostriedkov viac ako 350 miliónov eur z operačného programu Vzdelávanie a viac ako miliardu eur operačného programu Výskum a vývoj.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky