Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  01.12.2014: Ochrana lesa nielen na papieri  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

01.12.2014: Ochrana lesa nielen na papieri

Ochrana lesného bohatstva, jeho monitorovanie, boj proti škodcom bez používania chemických metód  i výskum v teréne  sú dôkazom reálnych aktivít Národného lesníckeho centra. Spolu šesť projektov v hodnote viac ako 3,5 milióna eur tak prispelo k ochrane slovenských lesov.

Národné lesnícke centrum vo Zvolene (NLC) realizovalo svoje projekty v dobiehajúcom programovom období z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Výskum a vývoj.

Z nenávratného finančného príspevku vo výške viac ako 1,2 milióna eur NLC založilo Centrum excelentnosti biologických metód ochrany lesa - CEBIMOL, v ktorom sa skúmali biologické metódy ochrany lesa, ale taktiež využívanie, ochrana a reprodukcia biologických zdrojov. „Ide o projekt, ktorý sme riešili spoločne s dvoma partnermi zo Slovenskej akadémie vied, a to s Ústavom ekológie lesa SAV vo Zvolene a s Parazitologickým ústavom SAV v Košiciach,“ priblížil projekt riaditeľ Lesníckeho výskumného ústavu Tomáš Bucha.

Projekt CEBIMOL bol zameraný na modernizáciu infraštruktúry a vybudovanie technického zázemia centra. Po jeho zriadení sa sústredil na prienik pracovísk centra excelentnosti do európskeho výskumného a vývojového priestoru. V priebehu realizácie projektu sa lesníci zamerali najmä na samotné štúdium populačnej dynamiky škodcov, genetiky a molekulárnej diagnostiky patogénov a škodcov. Skúmali tiež biologické a biotechnické metódy boja s lesnícky významnými druhmi škodcov, predovšetkým s lykožrútom smrekovým, tvrdoňom smrekovým a mníškou veľkohlavou.

Pri biologických metódach ochrany lesa ide o cieľavedomé využívanie živých organizmov alebo ich produktov na to, aby sme znížili početnosť škodcov na úroveň, pri ktorej nespôsobujú významnejšie hospodárske škody na lesných porastoch. 

 „Preto i leitmotívom celého projektu bolo nájsť alternatívy k chemickým metódam boja so škodcami. Vieme, že tieto metódy sú lacné a aj efektívne, ale majú mnohé nevýhody. Zanechávajú rezíduá, hmyz sa stáva voči ním rezistentným a najmä môžu ovplyvniť zdravie človeka. Snaha je eliminovať ich plošné využívanie, ale treba zdôrazniť aj to, že zatiaľ nie sme schopní implementovať adekvátne účinné metódy biologického boja. Tak aj z tohto dôvodu bol náš projekt veľmi aktuálny," spresňuje zámer projektu Tomáš Bucha. Projekt zaznamenal výrazný nárast nových zahraničných aktivít.

V ďalších piatich projektoch vo výške viac ako 2,3 milióna eur sa NLC venovalo prenosu poznatkov a technológií z výskumu a vývoja do praxe. Mimoriadny úspech zaznamenal projekt Lesníckeho geografického informačného systému, ktorý v roku 2012 získal cenné medzinárodné ocenenie v Kalifornii.

Projekt tvorí komplexný informačný systém dostupný pre užívateľov z oblasti vedy, výskumu, hospodárskej praxe, štátnej správy a verejnosti cez internet. Významne prispel k elektronizácii štátnej správy. Systém napríklad umožňuje lesným hospodárom viesť hospodársku evidenciu cez webové aplikácie. Pre štátnu správu lesného hospodárstva je dôležité prepojenie na kataster nehnuteľností a prístup k registrom obhospodarovateľov, vlastníkov lesa, pozemkových spoločenstiev a odborných lesných hospodárov.

Dopytovo-orientované projekty Národného lesníckeho centra boli implementované prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako priamo riadenej organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rokoch 2009 - 2013.

 

Lesnícky geografický informačný systém

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky