Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Výzva na zasielanie žiadostí o platbu a upozornenie

05.11.2015

UPOZORNENIE

pre prijímateľov operačného programu Výskum a vývoj a operačného programu Vzdelávanie

k predkladaniu žiadostí o platbu v rámci ukončovania projektov

za programové obdobie 2007 – 2013

 
 

Nakoľko sa blíži koniec roka 2015 a zároveň koniec programového obdobia 2007-2013 a  je v záujme Výskumnej agentúry spolupracovať v čo najväčšej možnej miere s prijímateľmi, je nevyhnutné, aby zo strany prijímateľov bolo čo možno ihneď zaslaných čo najviac výdavkov v jednotlivých typoch Žiadostí o platbu.

Dôrazne vyzývame prijímateľov, aby zaslali do dátumu 16.11.2015 čo najviac Žiadostí o platbu.

Zároveň dávame na vedomie znenie mailu, ktorým boli prijímatelia upozornení na jednotlivé termíny a taktiež na termín oprávnenosti výdavkov.

V nadväznosti na Usmernenie MF SR č. 2/2013–U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 – 2013Usmernenie MF SR č. 2/2009-U k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka si Vás ako Prijímateľa nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) dovoľujeme informovať o hraničných termínoch predkladania žiadostí o platbu na Platobnú jednotku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len PJ) v roku 2015.

V zmysle horeuvedeného je VA povinná na PJ predložiť žiadosti o platbu typu – priebežné/záverečné/zúčtovanie zálohovej platby/zúčtovanie predfinancovania pre Operačný program Výskum a Vývoj v termíne najneskôr do 30.11.2015 a pre Operačný program Vzdelávanie najneskôr do 4.12.2015 (žiadosti o platbu doručené po uvedených termínoch budú zaradené do Súhrnnej žiadosti o platbu až v roku 2016 po otvorení rozpočtového roka 2016). Žiadosti o platbu typu predfinancovanie/zálohová platba je VA povinná predložiť na PJ najneskôr do 7.12.2015 pre obidva operačné programy VA.

Oprávnenosť výdavkov je stanovená do 31.12.2015 (v prípade ak je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedený skorší termín, platí tento termín), t.j. do 31.12.2015 musí dôjsť k reálnej a preukázanej úhrade finančných prostriedkov zo strany prijímateľov dodávateľom (resp. v prípade pracovno-právnych vzťahov k vyplateniu miezd zamestnancom do 31.12.2015, vrátane miezd za december 2015).

Neuhradené faktúry od prijímateľa dodávateľovi ako aj mzdy vyplatené po 31.12.2015 (resp. do skoršieho termínu uvedenom v zmluve o poskytnutí NFP) znamenajú automaticky neoprávnené výdavky v rámci realizovaných projektov, t.j. prijímatelia si ich budú musieť uhradiť z vlastných zdrojov v plnej výške mimo akýchkoľvek zdrojov EÚ a ŠR SR.

Neexistuje žiadna možnosť udelenia výnimky z vyššie uvedeného (taktiež vrátane personálnych výdavkov).

 

V zmysle vyššie uvedeného stanovila Výskumná agentúra (ďalej len “VA”) pre Operačný program Vzdelávanie a Operačný program Výskum a vývoj posledný termín pre predloženie žiadostí o platbu typu zálohová platba a predfinancovanie prijímateľom na 16.11.2015.

Ostatné typy žiadostí o platbu priebežné/záverečné/zúčtovanie zálohovej platby/zúčtovanie predfinancovania je potrebné predložiť na VA v dostatočnom predstihu s prihliadnutím na ich administratívnu kontrolu na VA, resp. termíny uzatvárania PJ v roku 2015.

 

Projekty končiace v mesiaci

Systém platieb

Oprávnené odbobie

Záverečná platba - podanie

Zálohová platba

Predfinancovanie

Predloženie na VA

Zúčtovanie

Predloženie na VA

Zúčtovanie

10/2015

do 31.12.2015

30.01.2016

16.11.2015

30.01.2016 (s výnimkou ŠRO)

16.11.2015

30.01.2016

11/2015

do 31.12.2015

30.01.2016

16.11.2015

30.01.2016 (s výnimkou ŠRO)

16.11.2015

30.01.2016

12/2015

do 31.12.2015

30.01.2016

16.11.2015

30.01.2016 (s výnimkou ŠRO)

16.11.2015

30.01.2016

 

V prípade vyplateného predfinancovania upozorňujeme na dodržanie záväzných lehôt úhrady dodávateľovi do 4 kalendárnych dní a zúčtovania prostriedkov (odoslanie zúčtovania) VA do 10 kalendárnych dní od pripísania prostriedkov na účet prijímateľa.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky