Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Usmernenie pre prijímateľov vo veci obmedzovania lehôt na poskytovanie súťažných podkladov VO

25.06.2013

V nadväznosti na oznam, ktorý ASFEU uverejnila na webovom sídle dňa 03.06.2013 http://www.asfeu.sk/agentura/aktuality/clanok/oznam-pre-prijimatelov-nfp/ a z dôvodu potreby prijatia urýchlených opatrení na odstránenie nedostatkov pri určovaní lehôt na poskytovanie súťažných podkladov pri verejných súťažiach (opakujúce sa zistenia auditov Európskej komisie poukazujúce na možný rozpor postupu verejných obstarávateľov s čl. 39 ods. 1 smernice 2004/18/ES o verejnom obstarávaní) si Vás dovoľujeme upozorniť na usmernenie Centrálneho koordinačného orgánu „Informácia k určovaniu lehôt na poskytovanie súťažných podkladov.

V súvislosti s vyššie uvedeným usmernením Centrálneho koordinačného orgánu nie je zo strany verejných obstarávateľov/obstarávateľov prípustné obmedzovať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov.  V tejto súvislosti je nevyhnutné ponechať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov totožnú s lehotou na predkladanie ponúk.

V prípadoch verejných obstarávaní, ktoré sú začaté, avšak pri ktorých nedošlo k predkladaniu ponúk je potrebné, aby verejní obstarávatelia/obstarávatelia opravou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania resp. opravou výzvy na predloženie ponuky (vo vestníku ÚVO a pri nadlimitných zákazkách aj vo vestníku EÚ), korigovali lehotu na požiadanie o vydanie súťažných podkladov v zmysle vyššie uvedenej informácie.

Uvedené usmernenie sa vzťahuje na verejné súťaže (nadlimitné a podlimitné) a na podprahové zákazky pre operačný program Vzdelávanie aj Výskum a Vývoj.

Informácia k určovaniu lehôt na poskytovanie súťažných podkladov

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky