Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Usmernenie k ukončeniu rozpočtového roka 2010

29.10.2010

Dovoľujeme si Vás ako prijímateľov nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) informovať o základných pokynoch k ukončeniu rozpočtového roka 2010.

Viazanie finančných prostriedkov

Viazanie finančných prostriedkov kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) sa bude realizovať na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR a to v termíne tak, ako stanovuje zákon 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viazanie výdavkov štátneho rozpočtu je usmernené pokynom riaditeľa Platobnej jednotky MŠVVaŠ SR, ktorého prílohou 1 je Oznámenie o viazaní prostriedkov v roku 2010.

Zároveň upozorňujeme prijímateľov, štátne rozpočtové organizácie, ktoré nespadajú pod kapitolu MŠVVaŠ SR, že uveden ý pokyn riaditeľa Platobnej jednotky MSVVaŠ SR im môže poslúžiť len ako upozornenie, že viazanie prostriedkov nezúčtovaných zálohových platieb sú povinní urobiť v rámci svojho rezortu.

Súhrnné žiadosti o platbu

Termín predloženia poslednej Súhrnnej žiadosti o platbu (ďalej len „SŽoP”) za operačný program Výskum a vývoj je stanovený na 01. 12. 2010. Žiadosti prijímateľov NFP do tejto SŽoP môže SORO predkladať do 16. 11. 2010.

Termín predloženia poslednej SŽoP za operačný program Vzdelávanie je stanovený na 07. 12. 2010. Žiadosti prijímateľov NFP do tejto SŽoP môže SORO predkladať do 22. 11. 2010.

Uvedené termíny sú nemenné a sú v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013. Žiadosti prijímateľov NFP doručené na Platobnú jednotku MŠVVaŠ SR po uvedených termínoch nebudú do predmetných SŽoP zahrnuté a budú postúpené na Certifikačný orgán až v SŽoP v mesiaci február 2011.

Žiadosť o zálohovú platbu a predfinancovanie

Termín na predloženie žiadosti o zálohovú platbu a predfinancovanie je stanovený do 01. 12. 2010 s termínom rezervácie platby najneskôr 15. 12. 2010.

Po tomto termíne Platobná jednotka MŠVVaŠ SR nebude akceptovať predložené žiadosti o platbu tohto typu a finančné prostriedky budú poukázané až vo februári 2011.

Vysporiadanie finančných vzťahov a vrátenie finančných prostriedkov

Nezrovnalosti a finančné vyrovnania je prijímateľ NFP povinný poukázať na výdavkový účet 7000096614/8180 (v prípade rozpočtových organizácií rozpočtovým opatrením) v termíne do 07. 12. 2010 a na príjmový účet 7000256315/8180 a 7000270213/8180 v termíne do 15. 12. 2010 v zmysle Usmernenia k v ráteni u finančných prostriedkov prijímateľom v programovom období 2007 – 2013.

Všetky sumy, ktoré budú pripísané na účty PJ MŠVVaŠ SR po termíne 20. 12. 2010, budú vrátené späť odosielateľovi ako mylná platba !!!

Vysporiadanie odvodu výnosov a úrokov z prostriedkov EÚ

Prijímateľ NFP, ktorému sa poskytli v roku 2010 prostriedky štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie systémom zálohovej platby alebo predfinancovaním, je povinný odviesť v termíne od 02. 01. 2011 do 31. 01. 2011 do príjmov štátneho rozpočtu skutočný úrokový výnos po odpočítaní zrážkovej dane a poplatku za vedenie účtu, ktorý mu vznikol z prostriedkov poskytnutých zálohových platieb a predfinancovania (v prípade úročeného účtu) za jednotlivé projekty na účet č. 7000253050/8180, pričom v platobnom príkaze do správy pre prijímateľa uvedie 11-miestny kód projektu ITMS, aby bolo možné platbu identifikovať a správne priradiť. Ako variabilný symbol uvedie kód 9907.

Prijímateľ NFP je zároveň povinný najneskôr do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia platby vyplniť tlačivo „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“ a zaslať ho spolu s kópiou výpisu z účtu na adresu poskytovateľa (SORO). V oznámení prijímateľ NFP uvedie ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov „vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR (úroky)“. V prípade, ak prijímateľ neodvedie výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu v lehote a spôsobom určeným poskytovateľom, poruší finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1. písm. d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky