Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Upozornenie prijímateľov NFP operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj na zmenu v Zákone o VO zo dňa 29.4.2015.

06.05.2015

Dňa 29.4.2015 nadobudla účinnosť novela zákona o verejnom obstarávaní, pričom nastala nasledovná zmena v § 26, odst.1, písmeno c):

§ 26
(1)

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

c)

nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

V tejto súvislosti žiadame prijímateľov NFP OPV a OPVaV o doplnenie predmetného ustanovenia do verejných obstarávaní vyhlásených od 29.04.2015 (vrátane), ako aj o doplnenie do podkladov, ku ktorým ASFEU vykonala ex-ante kontrolu do 06.05.2015.

O danej zmene  je potrebné upovedomiť osoby zodpovedné za realizáciu verejných obstarávaní.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky