Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Upozornenie pre Prijímateľov k problematike ukončenia realizácie projektu – zmena hraničného termínu na predloženie záverečnej žiadosti o platbu

28.01.2016

Výskumná agentúra (ďalej len „VA“) vydáva predmetné Upozornenie s cieľom upozorniť prijímateľov na povinnosti viažuce sa k obdobiu ukončenia realizácie projektu, pričom platí nasledovné:

Na základe Článku 3.3 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej  len „Zmluva o poskytnutí NFP“) oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie od účinnosti zmluvy do dvoch mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu. Podľa článku 3.4 Zmluvy o poskytnutí NFP prijímateľ je povinný predložiť záverečnú  žiadosť o platbu do 30 dní od ukončenia oprávneného obdobia pre výdavky.

V prípade, ak to zmluvné podmienky umožňujú (uvedené platí len pre projekty s ukončením realizácie aktivít v mesiacoch 11/2015 a 12/2015), môže Prijímateľ predložiť záverečnú žiadosť o platbu najneskôr do 29.02.2016.

Uvedené vyplýva z ustanovení kap. 6 ods. 9 Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 4.12, z  Usmernenia č. 1/2013 - U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.1 a článku 14, ods. 1, písm. a) a písm. g) prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP (Všeobecné zmluvné podmienky).

Prijímateľ je zároveň povinný vystaviť a predložiť Vyhlásenie o ukončení realizácie projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Termín ukončenia realizácie aktivít projektu je zhodný alebo predchádza dátumu uvedenému v článku 2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky