Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 6.0

06.12.2010

Dovoľujeme si Vás upozorniť na aktualizáciu Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 6.0. Zmeny sa týkajú najmä:

  • úpravy vykazovania pravidla „n+3“ pre záväzok roku 2007 v nadväznosti na schválenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 539/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia,
  • skrátenia lehoty pre spracovanie žiadosti o platbu (refundácia, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby, poskytnutie predfinancovania) z 42 na 40 kalendárnych dní,
  • zmeny terminológie v prípade orgánov zúčastnených na výkone vládneho auditu,
  • reflektovania zmien kompetencií jednotlivých subjektov v nadväznosti na zákon č. 37/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení,
  • úpravy predkladania vnútorných manuálov certifikačnému orgánu a orgánu auditu,
  • úpravy predkladania odhadov očakávaných výdavkov riadiacim orgánom certifikačnému orgánu,
  • zadefinovania momentu predloženia žiadosti o platbu v prípade, ak je žiadosť o platbu predkladaná prostredníctvom verejného portálu ITMS,
  • úpravy definovania matematickej kontroly v prípade projektov financovaných z ESF,
  • doplnenia definície „úhrada účtovného dokladu“ a nahradenie pojmu „originál“ pojmom „rovnopis“ všade tam, kde bol pojem „originál“ používaný v množnom čísle, keďže originál môže byť len jeden,
  • úpravy príloh 1, 3b, 3c, 7a, 7b, 7c, 12, 18 a 20.

Materiál nadobúda platnosť 30.11.2010.

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 6.0

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky