Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Informácia o aktualizácii Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a formulára monitorovacej správy projektu pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Vzdelávanie

04.02.2009

Dovoľujeme si Vás informovať, že Centrálny koordinačný orgán aktualizoval Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém riadenia“). Účinnosť Systému riadenia, verzia 3.0, nadobúda platnosť 31. januára 2009.

Systém riadenia definuje štandardné základné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky subjekty zodpovedné za implementáciu operačných programov a na ktoré na nižšej úrovni nadväzujú organizačné modely jednotlivých operačných programov.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 platný od 31.01.2009, verzia 3.0

Vzhľadom na aktualizáciu Systému riadenia a v súlade s článkom 8, bodom 6 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku si dovoľujeme upozorniť všetkých prijímateľov nenávratného finančného príspevku na nový formulár monitorovacej správy, ktorý bol tiež aktualizovaný. Predkladať monitorovacie správy poskytovateľovi finančnej pomoci je povinnosťou prijímateľa vyplývajúca z článku 3 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Monitorovacia správa zaznamenáva proces monitorovania na úrovni projektov a pravidelné sledovanie pokroku realizácie aktivít projektu, ako aj plnenia ďalších povinností stanovených prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Monitorovacia správa, ktorú pripravuje prijímateľ za príslušný projekt v zmluvne dohodnutých termínoch, obsahuje všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej realizácii projektu.

Formulár monitorovacej správy projektu pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Vzdelávanie

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky