Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Informácia o aktualizácii dokumentu Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.1

12.05.2009

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo financií SR aktualizovalo Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém finančného riadenia“). Systém finančného riadenia, verzia 4.1, ktorý nadobúda platnosť od 30. apríla 2009.

Materiál upravuje finančné riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pri implementácii operačných programov v rámci cieľa Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

Zmeny v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.1 sa týkajú najmä:

1) Rozšírenia prijímateľov oprávnených na využívanie zálohových platieb/predfinancovania o subjekty súkromného sektora a úprava textu materiálu v časti Systém informačných a finančných tokov na národnej úrovni;

2) Zjednodušenia finančného riadenia v oblasti zálohových platieb, a to:

  • zrušenia povinnosti prijímateľa predkladať pravidelné zúčtovanie zálohových platieb v dvojmesačných intervaloch, pričom prijímateľ je povinný zúčtovať minimálne 50% z poskytnutej zálohovej platby do 6 mesiacov od dátumu pripísania prostriedkov na jeho účte. Za zúčtovanie sa rozumie predloženie Poskytovateľovi pomoci;
  • zjednodušenia výpočtu výšky zálohovej platby, pričom maximálna výška bude
    50%/40% z priemerného ročného rozpočtu projektu. Poskytovateľ pomoci však môže využívať aj doteraz platný spôsob výpočtu maximálnej výšky zálohovej platby;
  • zmeny obdobia, v ktorom môže prijímateľ požiadať o zálohovú platbu, t.j. prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ pomoci prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí úhradu finančných prostriedkov na základe žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) certifikačným orgánom;

3) Úpravy textu predmetného materiálu v časti Zálohová platba z Európskej komisie; Platby na národnej úrovni; Systém účtov, t.j. stanovenie systému účtov prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie (Cieľ 3);

4) Aktualizácie príloh s poradovým číslom 1, 14a, 14b, 14c, 14d, 15a,15c, 15d, 19a, 19b.

Aktualizovaný Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 4.1 je k dispozícii na:

typo3/?aktualita=131

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky