Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je pondelok, 20.01.2020

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Doplnenie FAQ č. 24 k výzve s kódom OPV-2012/3.1/04-SORO

16.01.2013

Môžeme do projektu zaradiť elokované pracoviská a detašované triedy zriadené  mimo územia samosprávneho kraja, kde je zriadená škola podľa jej adresy?

 

Novela zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve upravila podmienky pre zápis a evidenciu elokovaných pracovísk do siete škôl. Nová zákonná úprava stanovuje, že elokované pracovisko je možné zriadiť iba na území kraja podľa adresy školy a súčasne určuje, že zriadené elokované pracoviská podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012 mimo územia kraja, kde je škola zriadená, sa stanú školami zariadenými s účinnosťou od 1. septembra 2015. Následne, ak zriaďovateľ nesplní zákonné povinnosti, škola zaniká k 10. septembru 2015.

Vzhľadom na uvedené legislatívne zmeny a podmienku, aby v období účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a teda aj udržateľnosti projektu, boli všetci prijímatelia oprávnenými žiadateľmi v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2012/3.1/04-SORO, bude ASFEU žiadateľov, ktorí budú mať výhradne miesto realizácie projektu na elokovanom pracovisku/pracoviskách mimo ich kraja, vyraďovať zo schvaľovacieho  procesu pri kontrole formálnej správnosti ŽoNFP.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky