Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Dodatok č. 1 k Schéme na podporu rozvoja moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť (Schéma pomoci de minimis)

10.08.2009

Dňa 4.8.2009 bol v Obchodnom vestníku na stránke Ministerstva spravodlivosti SR zverejnený dodatok č. 1 k Schéme pomoci de minimis s názvom „Schéma na podporu rozvoja moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť".

V rámci tejto schémy je možné poskytnúť pomoc na posilnenie reformy vzdelávania na základných a stredných školách, na podporu zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania a zvýšenie kvality ľudských zdrojov vo výskume a vývoji, na podporu systému neformálneho a informálneho vzdelávania, vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami so zreteľom na marginalizované rómske komunity a na ďalšie vzdelávanie odborníkov, ktorí prispievajú k riešeniu sociálnych, ekonomických, kultúrnych a edukačných problémov osôb s osobitými vzdelávacími potrebami a členov marginalizovaných skupín, na zvýšenie kvality a prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu s dôrazom na transformáciu obsahu vzdelávania smerom k rozvíjaniu kľúčových kompetencií s cieľom zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť Slovenskej republiky, a to v rámci realizácie jednotlivých opatrení prioritných osí operačného programu Vzdelávanie. Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, ktoré je riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie. Vykonávateľom schémy je Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, ktorá je sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a Ministerstvo školstva SR.

Prijímateľmi sú fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov.

Dodatok č. 1. k Schéme na podporu rozvoja moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť (Schéma pomoci de minimis) nájdete v časti Dôležité dokumenty http://asfeu.sk/agentura/dolezite-dokumenty/dokumenty-k-strukturalnym-fondom/

Dodatok č. 1. k Schéme na podporu rozvoja moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť (Schéma pomoci de minimis)

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky